Menu
Susisivut
Susi
Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva yllä - Copyright © Flickr/Bob Haarmans
*Kuva oikealla Copyright Copyright © Flickr/f.svehla


SUSIEN AIHEUTTAMAT VAHINGOT

Sudet tappavat poroja, koiria, lampaita ja muitakin kotieläimiä aiheuttaen näin samalla taloudellista vahinkoa.

Suurpetojen vuonna 2016 aiheuttamat vahingot

Ahma aiheuttaa porotaloudelle enemmän vahinkoa kuin karhu, susi ja ilves yhteensä. Vuonna 2016 petojen aiheuttamista vahingoista maksettiin korvauksia yhteensä 10,5 miljoonaa euroa, josta ahman osuus on arvioitu olevan runsaat kuusi miljoonaa euroa. 90 prosenttia vahingoista kirjattiin poronhoitoalueella. (Seura, Ville Vanhala 5.11.2017: Ahma aiheuttaa porotaloudelle enemmän vahinkoa kuin karhu, susi ja ilves yhteensä)

Porovahingoissa keskimääräinen, yhdestä porosta maksettu korvaus on ollut 2 280 euroa. Sudet tappoivat vuoden kuluessa 483 poroa ja niistä maksettiin korvausta hieman yli miljoona euroa.

Sudet tappoivat tai vahingoittivat vuoden 2016 kuluessa 153 kotieläintä. Niiden joukossa koiravahinkoja rekisteröitiin yhteensä 39 kappaletta. Kaikki koiriin kohdistuneet susien aiheuttamat vahingot eivät tule järjestelmän piiriin vaan osa saattaa korvautua vapaaehtoisten koiravakuutusten kautta. (MMM, Jussi Laanikari: Muistio 21.12.2016)

Suurpetojen vuonna 2015 aiheuttamat vahingot

Suurpedot aiheuttivat vuonna 2015 noin 7,4 miljoonan euron vahingot, mikä on 0,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Maa- ja metsätalousministeriö maksoi noin puolet vahingonkorvauksista toukokuussa ja nyt korvataan loput täysimääräisesti.

Kaikista viime vuoden suurpetovahingoista porovahinkoja oli noin 94 prosenttia. Poronhoitoalueella esiintyy vain noin neljä prosenttia Suomen ilveskannasta, mutta niiden aiheuttamat porovahingot ovat edelleen huomattavat eli noin miljoona euroa. Ahman aiheuttamat porovahingot ovat kuitenkin edelleen suuremmat kuin kolmen muun suurpedon yhteensä.

Susi Canis lupus 11.10.2016 Valtioneuvosto MMM: Vuoden 2015 suurpetovahingot olivat 7,4 miljoonaa euroa

Susien aiheuttamat vahingot 2014 - sudet vahingoittivat tai tappoivat 27 koiraa

Susien vuonna 2014 suoraan poronhoidolle aiheuttamien vahinkojen määrä on laskennallisesti noin 690 000 euroa.

Suden aiheuttamat muut vahinkotapaukset 46 kpl suhteessa porovahinkotapausten määrään 460 kpl ovat aika vähäisiä (10%).

Korvaussummissa susien kotieläimille aiheuttamat vahingot ovat noin 98 000 euroa eli noin 12 % kaikista susien aiheuttamista vahingoista. Korvaussumma on vahinkotapausten määrään nähden aika suuri johtuen lähinnä suden tappamaksi tai raatelemaksi joutuneiden yksittäisten metsästyskoirien korkeahkosta hinnasta.

Vuonna 2014 (17.12.2014 mennessä) kirjattujen koiravahinkojen keskimääräinen korvaussumma oli n. 2850 euroa/koiravahinko (yhteensä 77 000 euroa). Sudet vahingoittivat tai tappoivat 27 koiraa. (Maa- ja metsätalousministeriö, Muistio 17.12.2014)
Susi Canis lupus

Susivahinkojen ennaltaehkäisy

Maa- ja metsätalousministeriö kirjasi vuonna 2005 laatimaansa susikannan hoitosuunnitelmaan, että julkisten varojen käytön painopistettä muutetaan susivahinkojen korvaamisesta susivahinkojen ennaltaehkäisyyn. Ennaltaehkäisyn keinoiksi suunnitelmaan kirjattiin mm. susiaitojen jakaminen niitä tarvitseville, kun suojattavan omaisuuden arvo on suurempi kuin aidan hinta. Samassa kannanhoitosuunnitelmassa todetaan, että kannanhoidon perustavoite on varmistaa suden suotuisa suojelutaso.

Tämä ei ole kuitenkaan käytännössä ihan toteutunut, vaan valtio on ensisijaisesti korvannut erityisesti porotaloudelle tulleita vahinkoja - eikä käyttänyt varoja eteläisemmän Suomen karjatiloilla ennaltaehkäisyyn. Kauniista lupauksista huolimatta susiaitojen saaminen on osoittautunut vaikeaksi. Myös laumanvartijakoirien käyttö on osoittautunut hyväksi suojaksi susia vastaan - ja niidenkin kustannusten voi katsoa olevan susiaitojen tapaan osa tätä ennaltaehkäisevää toimintaa.

Lähteet
Maa- ja metsätalousministeriö 23.4.2013 - Talousarvioon varatut määrärahat eivät riitä viime vuoden suurpetovahinkojen maksamiseen täysimääräisenä
Suurpedot.fi
Sami Lyytinen: Ministeriö unohti susivahinkojen ennaltaehkäisyn
Suomen susikannan hoitosuunnitelma
Susi juomassa
Susi juomassa Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright © Flickr/Bob Haarmans
Susisivut
*** tunturisusi.com linkit ***